Plant, Vegetation, Land

Kurioses aus dem Nationalpark Hohe Tauern